Disclaimer


Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Technisch Bureau Meles Meles VOF (hierna te noemen Meles Meles) spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod aan relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. Daarentegen kan Meles Meles niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Meles Meles aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Meles Meles bevat de mogelijkheid om zowel door Meles Meles ontwikkelde als door derden ontwikkelde informatie en bestanden te downloaden. Meles Meles geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze informatie en bestanden. Meles Meles aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden of het gebruik van deze informatie en bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Meles Meles-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Meles Meles liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Meles Meles. Meles Meles is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Meles Meles geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Meles Meles vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Meles Meles en Meles Meles geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Meles Meles. Tevens is Meles Meles niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Meles Meles die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Meles Meles in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Op deze website is een Creative Commons Licentie van toepassing.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar Technisch Bureau Meles Meles VOF