Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Technisch Bureau Meles Meles vof

Algemeen

In deze voorwaarden zal Technisch Bureau Meles Meles vof worden genoemd TB Meles Meles.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van TB Meles Meles, zowel terzake van de leveringen van goederen en/of onderdelen daarvan als terzake van het verrichten van werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder goederen worden in deze algemene voorwaarden tevens diensten begrepen.
1.2 Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.
1.3 De onderhavige voorwaarden gelden ook ten gunste van derden, door wie wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren.

Artikel 2: Offertes

2.1 De offertes, prijscouranten, prijzen en voorraadopgaven van TB Meles Meles zijn immer geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten, technische opgaven en dergelijke in prospectussen en dergelijke zijn immer geheel vrijblijvend en binden ons niet.
2.2 Door wederpartij overlegde bescheiden ten behoeve van het uitbrengen van een offerte, zoals detailtekeningen, beschrijvingen en dergelijke, worden door ons als algemene richtlijnen beschouwd.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of brochures en/of documentatie en/of begrotingen en/of plannen en/of tekeningen en/of modellen en/of prijslijsten en dergelijke verplichten ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Niet-levering c.q. niet-acceptatie van een order wordt door ons zo spoedig mogelijk aan de wederpartij ter kennis gebracht. Voornoemde toegezonden bescheiden blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen zij niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden behoudens voorzover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
2.4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Opdrachten gelden eerst als voor TB Meles Meles aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd dan wel wanneer wij uitvoering aan de opdracht geven. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 12 werkdagen na de verzending schriftelijk bezwaren daar tegen zijn ontvangen. De datum van de bevestiging is hierbij bepalend.
3.2 Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onze aanspraken op verrekening van meerwerk onverlet.
3.4 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 4: Annulering

4.1 Annulering van een order is in beginsel niet mogelijk.
4.2 Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert worden annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van TB Meles Meles op redelijke schadevergoeding inclusief compensering van de gederfde winst, dit behoudens de gevallen waarin toepassing hiervan onredelijk bezwarend zou zijn.
4.3 Indien de wederpartij de order niettemin annuleert is hij bovendien gehouden:
- tot het betalen van het reeds gepresteerde;
- ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de order.
4.4 Speciaal voor de wederpartij op maat vervaardigde, bewerkte, verpakte en dergelijke goederen worden niet door ons teruggenomen en/of gecrediteerd.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Tenzij anders vermeld geschieden al de opgaven van TB Meles Meles onder voorbehoud van prijswijziging.
5.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
- gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
- gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief BTW, invoerrechten, heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, rechten en andere belastingen;
- exclusief verpakkings- en verzendkosten;
5.3 In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.

Artikel 6: Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto-contact bij (af)levering plaats te vinden, zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door TB Meles Meles aangewezen bank- en girorekening, binnen dertig dagen na factuurdatum. De op ons girorekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
6.2 Wij behouden ons het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
6.3 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
6.4 In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; is de wederpartij, door het enkel plaatsgrijpen van een der vorengenoemde omstandigheden, in verzuim. Al onze vorderingen op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en wij zijn gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering van de ) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interest.
6.5 Zolang geen volledige betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden behouden wij ons het recht voor afgave van de in reparatie (en dergelijke) afgegeven goederen van de wederpartij op te schorten totdat de wederpartij al haar schulden, inclusief eventuele wettelijke rente en incassokosten, voldaan zal hebben.

Artikel 7: Rente en kosten

7.1 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is TB Meles Meles gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5 % per maand aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
7.2 Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, de door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € . 125,-- en zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door wederpartij van de buitengerechtelijke kosten zonder dat wij zijn gehouden aan te tonen dat wij deze kosten daadwerkelijk hebben gemaakt.

Artikel 8: Levering

8.1 Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. TB Meles Meles is niet aansprakelijk jegens wederpartij verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen een redelijke termijn is wederpartij daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.
8.2 Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden en dergelijke, hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
8.3 Behoudens het bepaalde in het vorige lid kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat ons een redelijke termijn is gegeven en nadat wij door de wederpartij schriftelijk ingebreke zijn gesteld.
8.4 Eventuele beschadigingen en/of tekorten van de verpakking en het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn en/of afwijkingen in het aantal verpakkingen dienen door wederpartij op de pakbon/afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakking en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen openbaren, dienen binnen acht dagen na levering aan ons te worden gemeld.
8.5 De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop wij de order bevestigen. Indien wij een vooruitbetaling hebben bedongen, begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop deze vooruitbetaling door ons is ontvangen.
8.6 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats. In alle gevallen is het risico voor rekening van de wederpartij vanaf het tijdstip van levering. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats verlaten.
8.7 Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk achtten - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend, conform de verstrekte prijsopgaven. De wederpartij is gerechtigd om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen indien hij daartoe gegronde redenen kan aanvoeren. 

Artikel 9: Verplichtingen wederpartij

9.1 De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen welke niet deel uitmaken van de overeenkomst en redelijkerwijs ook niet tot de werkzaamheden van TB Meles Meles behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van ons werk geen vertraging ondervindt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid wederpartij

10.1 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is dienen de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
10.2 De wederpartij draagt het risico voor schade die voortvloeit uit door of namens hem verlangde constructie en werkwijzen.10.3 De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel door hem zijn verlangd.

Artikel 11: Transport en risico

11.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen andere aanwijzing door de wederpartij aan TB Meles Meles is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transportverzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
11.2 Het transport geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder bedingt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 12: Reclames

12.1 Alle reclames dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk bij TB Meles Meles te zijn ingediend met vermelding van ons pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
12.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan, dan wel de verrichte werkzaamheden terstond nadat de werkzaamheden zijn beëindigd te controleren. 
12.3 Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen 8 dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.
12.4 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.
12.5 Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat wederpartij of derde iets aan het goed heeft veranderd of gerepareerd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van ons is geschied en behoudens het geval dat de verandering dan wel reparatie in geen verband staat tot de door ons te verrichten werkzaamheden.
12.6 De kwaliteit van goederen en daarin verwerkte materialen dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken goederen en/of materialen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
12.7 Slechts indien en voorzover de reclame door ons gegrond bevonden wordt zijn wij uitsluitend verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.
12.8 Wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de werking van het goed en verplicht zich gebruikers dienovereenkomstig te instrueren.

Artikel 13: Garantie

13.1 Tenzij TB Meles Meles zelf een garantiecertificaat afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garanderen wij de goede werking van de door ons geleverde goederen slechts voorzover deze door haar desbetreffende leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd en wordt nagekomen overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Ten deze zullen wij nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht van onze rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de betreffende garantiecertificaten.
13.2 De garantie geldt niet indien:
- de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
- de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;
- de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met ons voortvloeit, zoals onder meer de verplichting ten aanzien van inspectie en reclame.
13.3 Garantie op door ons verrichte werkzaamheden strekt zich uit tot twaalf maanden na uitvoering daarvan. Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden, zonder voorkennis en toestemming van ons, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de ons verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.
13.4 Onze garantie houdt in dat wij gedurende de garantietermijn, te onzer uitsluitende beoordeling, dan wel voor onze rekening fouten herstellen dan wel het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door nieuwe levering vervangen of de wederpartij te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. Wij zijn nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebrek gebleken goederen te bovengaan. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) goederen ons eigendom.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 De eigendom van de goederen gaat eerst over op wederpartij bij volledige betaling van alle vorderingen van TB Meles Meles als tegenprestatie voor door en/of namens en/of voor rekening van ons aan wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, alsmede voor enig tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald, behoudens voorzover dit in het kader van een normale bedrijfsuitvoering noodzakelijk is.
14.2 Onder de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom overgaat op wederpartij of enige derde, al dan niet tot zekerheid, rust op ieder goed een pandrecht dat blijft liggen totdat alle vorderingen van ons op wederpartij uit welke hoofde dan ook zijn voldaan. Voorzover rechtens noodzakelijk verleent wederpartij hierbij een onherroepelijke volmacht aan ons voor het opstellen van akten of het verrichten van enige rechtshandeling tot vestiging van een dergelijk pandrecht.
14.3 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surséance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, liquidatie van de wederpartij of overlijden zullen wij het recht hebben om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden te annuleren en het geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 15: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

15.1 Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van TB Meles Meles en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking of uitsluiting, (afkomstig van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kunnen nakomen en alle overige van onze wil onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.
15.2 In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, voorzover terzake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.
15.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1 Behoudens de aansprakelijkheid van TB Meles Meles krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 13 genoemde garantieverplichting. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van middelijke of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende goederen dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde of gerepareerde goederen, terwijl wij evenmin de verplichting hebben gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundig of foutieve behandeling en/of overmatige belasting.
16.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
16.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of verzuim door derden die door ons zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van werkzaamheden.
16.4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan specifieke materialen, onderdelen of constructies die in afwijking van de geldende voorschriften door of namens wederpartij worden voorgeschreven dan wel door wederpartij ter beschikking worden gesteld.
16.5 Wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden terzake van door ons geleverde goederen of verrichte werkzaamheden, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grote nalatigheid van de kant van ons en wederpartij bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.
16.6 Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn.

Artikel 17: Reparaties

17.1 Reparaties worden door TB Meles Meles uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden.
17.2 Wij zijn gerechtigd om ons bij uitvoering van werkzaamheden bij te laten staan door derden.
17.3 Alle aan ons ter reparatie gegeven goederen, alsmede onderdelen daarvan, al dan niet in eigendom toebehorende aan de opdrachtgever, zijn gedurende de periode dat zij zich onder ons toezicht bevinden niet verzekerd en worden slechts onder toezicht van ons genomen onder het uitdrukkelijke beding, dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal, verlies, teniet gaan of welke schade aan of door deze goederen veroorzaakt, tenzij van opzet of grove schuld aan de zijde van ons mocht blijken.
17.4 Wij stellen alleen dan vervangen materialen of goederen aan de opdrachtgever ter beschikking, indien hij daarom nadrukkelijk bij het geven van de opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze materialen of goederen eigendom van ons, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 18: Toepasselijk recht

18.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van TB Meles Meles en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Geschillen

19.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen het vestigingsgebied van TB Meles Meles, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan, tenzij de wederpartij binnen één maand, nadat wij ons schriftelijk jegens wederpartij op beding hebben beroepen, schriftelijk verzoekt de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Rechter plaats te laten vinden.